Fizetési és szállítási feltételek

Általános rendelkezések:

A felek az egyes szállítási szerződésekben a jelen általános szerződési feltételektől eltérően rendelkezhetnek, eltérő rendelkezés hiányában azonban a jelen általános szerződési feltételek külön kikötés nélkül, mind a megrendelőre, mind a Pascal Cégcsoport tagjaira kötelezőek.
A felek között létrejövő szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az általános szerződési feltételeket, az ott nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

1. Ajánlat:

A Pascal Cégcsoport ajánlata. Az árajánlatban a Pascal Cégcsoport valamennyi megrendelőjét tájékoztatja, hogy eltérő megállapodás hiányában az általa mellékelt általános szerződési feltételek az irányadók a felek létrejövő jogviszonyában.

2. Megrendelés:

A megrendeléseket kizárólag írásban fogadjuk el, amely megrendelésnek – eltérő megállapodás hiányában – tartalmaznia kell a jelen általános szerződési feltételek megrendelő általi elfogadását. Az írásbeli megrendelés magánszemély esetén csak a megrendelő saját kezű aláírásával, jogi személy esetében pedig a képviseletre jogosult aláírásával érvényes. Egyedi gyártás esetén a megrendelés érvényességéhez az előlegszámla megrendelő általi megfizetése és az ellenérték cégünk számláján való jóváírása is szükséges.
A megrendelések visszaigazolása minden esetben írásban történik. A megrendelések módosítása kizárólag írásban történhet és csak a Pascal Csoport írásos visszaigazolásával érvényes. Amennyiben a megrendelésben foglaltak eltérnek az árajánlatban foglaltaktól, úgy a felek között a szerződés nem jön létre, az további egyeztetést igényel.

3. Szállítás és átvétel:

Az áru átvételének időpontjáról a megrendelőt telefonon, vagy írásban értesítjük. Az értesítéstől számított 4 munkanapon belül a megrendelő köteles a megrendelt áru teljes mennyiségét átvenni, rész szállításra nincs lehetőség.
Amennyiben a megrendelő az áru elszállításával késedelembe esik, úgy a Pascal Cégcsoport jogosult késedelem minden napjára kötbért felszámítani tárolási díjként, amely összegszerűen az áru értékének 5%-a.
Amennyiben a megrendelőnek velünk szemben bármilyen tartozása áll fenn, úgy a Pascal Cégcsoport jogosult az árut teljes mennyiségben visszatartani, a tartozás kiegyenlítéséig. A megrendelő fizetési késedelme miatt az áru szállítási határideje a tartozás kiegyenlítésének napjától számítandó.
Amennyiben előre nem látható, külső körülmények miatt (pl: üzemzavar, nyersanyaghiány, közlekedési akadály, hatósági előírások változása, stb) a megrendelést teljesíteni nem áll módunkban, úgy a határidők módosításában való megegyezés hiányában a Pascal Cégcsoport egyoldalúan elállhat a megkötött szerződéstől mindenféle pót-, vagy utánszállítási kötelezettség nélkül.

4. Tulajdonjog fenntartás:

A megrendelt áru mindaddig a Pascal Cégcsoport tagjának tulajdonában marad, míg a megrendelő a számla ellenértékét teljes egészében nem fizeti meg. A tulajdonjog fenntartás időtartama alatt a megrendelő a már birtokában lévő árut, meg nem terhelheti, és harmadik személy részére nem értékesítheti.

4. Szavatosság:

A szavatossági igények érvényesítésének határideje az áru megrendelő általi átvételétől számított 5 munkanap. A reklamációt csak írásban (e-mailen elküldhetik a garancia@pascaldoor.hu-ra, vagy faxon a 06-1/430-1652-es telefonszámon) fogadunk el, a megrendelés visszaigazolási számával, dátummal, a számla számával, a fuvarlevéllel, vagy átvételi számmal ellátva, indokolt esetben fotó illusztrálásával, a hiba vagy kifogás pontos leírásával, továbbá az ajtólapon vagy a tokon található gyártási matrica fotójával. Amennyiben a reklamációra nyitva álló határidőben a megrendelő kifogással nem él, úgy a Pascal Cégcsoport teljesítése minőségileg elfogadottnak tekintendő.
Amennyiben a minőségi vagy mennyiségi kifogást a megrendelő késedelmesen vagy alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Pascal Cégcsoport érintett cége felé megtéríteni.
A szavatossági jogok érvényesítése során a megrendelő elsősorban javítást kérhet. Nem javítható termékek esetében cseregarancia lép életbe. Árleszállításra, vagy a szerződéstől való elállásra a megrendelőnek csak akkor van joga, ha a Pascal Cégcsoport a javítást vagy a cserét nem teljesíti.
Amennyiben a megrendelő részéről a hibás teljesítésből eredő cserére van igény, úgy az a Pascal Cégcsoport illetékes telephelyén történik, ahova a hibás árut a megrendelőnek kell beszállítani.
Amennyiben a Pascal Cégcsoport által leszállított termék beszerelését nem a cégcsoport tagja végzi, hanem a megrendelő vagy harmadik személy, és ha az nem szakszerűen történik, úgy a hibás teljesítésből eredő következmények alól a Pascal Cégcsoport mentesül.

5. Garancia:

Garanciális igényt csak érvényes szerződés / megrendelés alapján fogadunk el. Jótállási kötelezettségünk a szállításból eredő károkra, valamint a nem megfelelő telepítési körülményekből adódó termékminőségromlás esetén nem, csak a gyártási- vagy anyaghibákból eredő károkra terjed ki. Lásd szerelési és karbantartási útmutató.

6. Vitás kérdések rendezése:

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezését elsősorban peren kívül, kölcsönös egyeztetés útján kíséreljük meg, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Szentendrei Városi Bíróság, illetve az értékhatárra figyelemmel a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki.